Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice číslo 3/2017
 VZN 2017-3   zmena VZN 3-2012.pdf (262.3 kB) (262.3 kB)

 
PRÍLOHA č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 3/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení, zriadených na území obce Chlebnice.
 VZN 2015-3   skola dotacie - priloha 3.pdf (197.7 kB) (197.7 kB)

 
VZN č. 3/2015
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení, zriadených na území obce Chlebnice.
 VZN 2015-3   Škola dotácie.pdf (152.8 kB) (152.8 kB)

 
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chlebnice
 VZN 2016-1   Nakladanie s odpadmi.pdf (489.5 kB) (489.5 kB)

 
VZN č. 3/2012 (doplnené)
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN 2012-3   Dane a poplatky - doplnené 2.pdf (211.9 kB) (211.9 kB)

 
VZN č. 2/2015
o podmienkach držania psov na území obce Chlebnice
 VZN 2015-2   Podmienky držania psov.pdf (34.3 kB) (34.3 kB)

 
VZN č. 1/2015
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu a na stravovanie v školskej jedálni
 VZN 2015-1   Škola - rodičia príspevky.pdf (40.3 kB) (40.3 kB)

 
VZN č. 2/2014
Školský obvod
 VZN 2014-2  Školský obvod.pdf (33.1 kB) (33.1 kB)

 
VZN č. 1/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody.
 VZN 2014-1-1  Zásobovanie vodou.pdf (40.9 kB) (40.9 kB)

 
VZN č. 1/2014 prílohy
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody.
 VZN 2014-1-2 prílohy  Zásobovanie vodou.pdf (46.6 kB) (46.6 kB)

 
VZN 8/2011
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Chlebnice.
 VZN 8-2011.pdf (92.3 kB) (92.3 kB)

 
VZN 7/2011
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice
 VZN 7-2011.pdf (145.1 kB) (145.1 kB)

 
VZN 4/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 VZN 4-2011.pdf (71 kB) (71 kB)

 
VZN 3/2008
O záväzných častiach Územného plánu obce Chlebnice, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach č.12/ 2008 zo dňa 11.08. 2008.
 VZN 3.doc (237.5 kB) (237.5 kB)

 
VZN 1/2008
o rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chlebnice
 VZN-soc.výpomoc.doc (97 kB) (97 kB)

 
VZN dodatok č.1/2010
k VZN č.1/2008 o rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chlebnice
 VZN dodatok 1-2010.doc (24 kB) (24 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka