Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Chlebnice

Upozornenie

Oznamujeme občanom že dňa:

1.3.2019 ,  8.3.2019, 13.3.2019, 14.3.2019

od 8.00 hod do 18:30 hod

bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny.


 

OznamVytlačiť
 

 

Denný stacionár
Miško

 

Kto sme a pre koho sme tu?

Denný stacionár MIŠKO zriadila Agentúra FÓRUM ŽIVOTA Dolný Kubín ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Naše zariadenie je situované v centre mesta Dolný Kubín, v blízkosti námestia (oproti parkovisku reštaurácie Marína)na adrese Hviezdoslavovo námestie 2190.

V  stacionári poskytujeme pre zdravotne znevýhodnených a seniorov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby  sociálne služby ambulantnou formou na určitý čas, počaspracovných dní v období od 7.00 hod do 17.00 hoda to bez ohľadu na príslušnosť klienta k trvalému pobytu.

V zariadení rodinného typu uskutočňujeme záujmové a činnostné aktivity (čítanie, počúvanie hudby, besedy k zaujímavým témam, hranie spoločenských hier, práca s PC, tvorivé dielne, jednoduché cvičenia, prechádzky ap.). Poskytnutím sociálnej rehabilitácie podporujeme a aktivizujeme schopnosti a zručnosti našich klientov,  posilňujeme ich návyky pri sebaobsluhe a samostatnosti. Snažíme sa o ich spoločenskú integráciu, udržiavanie sociálnych kontaktov.  Naším cieľom je okrem toho aj  odľahčiť a podporiť rodinu pri starostlivosti o svojho blízkeho.

 

 

Ako funguje prevádzka denného stacionára?

Dovoz a odvoz do a z nášho zariadenia, osobné veci potrebné počas pobytu, lieky a zdravotné pomôcky si zabezpečuje klient, resp. jeho príbuzný sám. Podľa dĺžky denného pobytu a požiadavky klienta môže denný stacionár zabezpečiť donášku obeda do zariadenia, prípadne umožniť stravovanie doprovodom priamo do vybranej prevádzky v blízkosti denného stacionára. Náklady za donášku a obed si hradí klient a to podľa výberu stravovacieho zariadenia a obedu. Hodnota plnohodnotného obedu (polievka a hlavné jedlo) je v rozmedzí od 2,80 do 3,20 eura. Naše zariadenie ponúka priestor aj na jednoduchú prípravu jedla, ohriatie dovezenej stravy, pri spoločných aktivitách aj vlastnú ochutnávku. Po dohode môžu priestory zariadenia využiť rodiny našich klientov aj na spoločné stretávanie, napríklad z príležitosti rodinnej oslavy.

V bezbariérových priestoroch - v  spoločenskej dennej miestnosti, odpočinkovej miestnosti, minitelocvični a v známom prostredí tak  môžu naši klienti podľa svojich potrieb a vôle aktívne tráviť denný čas, prípadne oddýchnuť si v odpočinkovom priestore. V budúcnosti plánujeme denný stacionár rozšíriť aj o vonkajšie pridružené priestory, ktoré využijeme na spoločné pohybové aktivity a starostlivosť o minizáhony.

Denné aktivity a program tvorí tím odborných zamestnancov spolu s klientami zariadenia.

 

 

Koľko stojí pobyt v dennom stacionári?

Úhrada za pobyt v našom dennom stacionári je stanovená pevnou sumou 3 eurá za mesiac, bez ohľadu na dĺžku pobytu.

 

Ako sa stať klientom denného stacionára?

O poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári musí záujemca písomne naše zariadenie požiadať a predložiť rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári.

Po predložení uvedenej žiadosti a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári uzatvárame s každým žiadateľom, prípadne jeho zákonným zástupcom, zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá upravuje všetky podrobnosti fungovania v dennom stacionári. Zmluvu uzatvárame na čas od 4 do 8 hodín denne. Pred uzavretím zmluvy umožňujeme žiadateľovi absolvovať adaptačný pobyt na dohodnutý čas.

Na základe potrieb, možností,  predstáv  a očakávaní klienta plánujeme spoločne jeho individuálne aktivity.

 

Čo je potrebné pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu?

Mesto a každá obec, príslušná podľa trvalého pobytu žiadateľa, na základe žiadosti a predložených zdravotných záznamov, po posúdení zdravotných a sociálnych obmedzení, rozhodne o stupni odkázanosti na pomoc. V prípade posúdenia minimálne do III. stupňa, vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári. Pri svojom rozhodovaní prihliada na mieru potreby pomoci pri úkonoch hygieny, obliekaní a vyzliekaní, stravovaní, polohovaní, pri pohybovaní, orientácií v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu, potrebu dohľadu.

Mestá a aj niektoré obce majú na svojom webe umiestnené tlačivá:

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári
  • Lekársky nález pre účely sociálnych služieb (prípadne požaduje len správu o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie)

Žiadosť vypĺňa a podpíše žiadateľ. Lekársky nález je potrebné dať vyplniť svojmu zmluvnému  ošetrujúcemu lekárovi. Ak bol žiadateľ posudzovaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a má vydaný komplexný posudok, v ktorom je určený stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby najmenej  III. stupeň, môže pri rozhodovaní vychádzať z tohto komplexného posudku (ktorý nahrádza predloženie lekárskeho nálezu alebo zdravotnej dokumentácie).Po doručení uvedených dokladov, spravidla najneskôr do 30 dní, vydá príslušné mesto alebo obec rozhodnutie.

Pomoc pri orientácií v konaní, poskytnutí a vyhľadaní tlačív, pri ich vypĺňaní vám poskytnú aj pracovníci nášho denného stacionára.

 

Kontakt na zástupcov

Denného stacionára MIŠKO:

 

0944 544513

0902 407152

E-mail: dsmiskodk@gmail.com

agfzdk@gmail.com


 
 
ÚvodÚvodná stránka