Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

sobáš

  

Niekoľko faktov:

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov.
Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.


Vybavuje:

Matrika,  t.č.043/5894364, e-mail: ouchlebnice@orava.sk

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady (pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi):

 

A. Slobodní

· vlastné rodné listy
· platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz predložia vojenský preukaz (knižku).

 

B. Ovdovelí
· všetky doklady uvedené pod bodom A. A okrem toho ešte:
· úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho.

 

C. Rozvedení
· všetky doklady uvedené pod bodom A. A okrem toho ešte:
· právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

D. Cudzinci preložia

· všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C). A okrem toho ešte:
· doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
· ak majú doklady pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť aj preklad
· vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 Zákona č. 154/1994 Z.z.)

Lehota na vybavenie: na počkanie

 


 

 


 

Správne poplatky

spravne_poplatky-2018(1).pdf(200.5 kB)spravne_poplatky-2018(1).pdf
ÚvodÚvodná stránka