Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stanovy

Stanovy

Stanovy

 

Pozemkového spoločenstva – Urbariátu obce Chlebnice

 

 

I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto stanovy upravujú vnútorné pomery medzi spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti Pozemkového spoločenstva – Urbariátu obce Chlebnice (ďalej len spoločenstva) a spôsob postupovania spoločenstva smerom navonok.
 2. Stanovy boli schválené na valnom zhromaždení dňa 16.2.2014 nadpolovičnou väčšinou podielov hlasov členov spoločenstva.

 

 

II.

Názov a sídlo spoločenstva

 

Názov pozemkového spoločenstva:   Pozemkové spoločenstvo – Urbariát obce                 Chlebnice

Sídlo spoločenstva:                            Chlebnice č. 186

 

III.

Hospodárenie spoločenstva

 

Spoločenstvo je samostatná hospodárska a účtovná jednotka

 

Spoločenstvo hospodári so spoločnou nehnuteľnosťou a spoločným majetkom ako aj s majetkom tretích osôb, ktorý užíva či spravuje na základe iného právneho titulu.

 

Spoločná nehnuteľnosť je vymedzená v zmluve o pozemkovom spoločenstve.

 

Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, spoločného užívania spoločnej nehnuteľnosti a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti v súlade s príslušnými všeobecne záväznými a osobitnými právnymi predpismi:

 • vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu

poľnohospodárskych produktov,

 • hospodári v lesoch,
 • rozhoduje o výkone práva poľovníctva

 

Spoločenstvo na základe splnených podmienok daných osobitných predpisov môže:

 • hospodáriť aj na vodných plochách,
 • vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa § 19 ods.3 zákona o PS

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Orgány spoločenstva

 

 1. Orgánmi spoločenstva sú:
  • valné zhromaždenie
  • výbor
  • dozorná rada
  • iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve

 

 1. Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, starší ako 18 rokov. Členmi dozornej rady môžu byť okrem členov spoločenstva aj iné fyzické osoby; ich počet však musí byť menší ako počet členov spoločenstva v tejto rade.
 2. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je 5 rokov.

 

 

V.

Výbor spoločenstva

 

 1. Výbor je výkonným orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhodnutie o všetkých záležitostiach, ktoré zákon o pozemkových spoločenstvách, zmluva o založení alebo stanovy nevyhradili inému orgánu.
 2. Výbor na svojom prvom zasadaní si volí predsedu, podpredsedu a pokladníka.
 3. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva.
 4. Predseda:
  • je štatutárnym zástupcom spoločenstva,
  • koná za výbor navonok. Ak je však na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru.
  • organizuje a riadi bežnú činnosť spoločenstva v rozsahu určenom valným zhromaždením,
  • zodpovedá za majetok spoločenstva,
  • zabezpečuje dodržiavanie stanov, plnenie uznesení výboru, valného zhromaždenia a dozornej rady,
  • riadi a kontroluje všetku činnosť výboru, plnenie vecných a ekonomických ukazovateľov,
  • najmenej raz do mesiaca zvoláva zasadnutia výboru,
  • poveruje členov výboru operatívnymi úlohami a kontrolou všetkých činností v rámci spoločenstva.
 5. Predsedu v prípade jeho neprítomnosti môže zastupovať ďalší člen výboru, ktorý je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev.
 6. Valné zhromaždenie určuje výšku odmeny predsedu ako hodinovú mzdu podľa odpracovaných hodín. Výška mzdy je stanovená najmenej na dvojnásobok minimálnej mzdy.
 7. Podpredseda:
  • je štatutárnym výkonným orgánom spoločenstva,
  • jeho náplňou práce je celá hospodárska činnosť, počnúc prípravou LHP, spolupracuje s odborným lesným hospodárom (OLH) cez priame riadenie pestovno-výrobnej činnosti, kontroluje lesníka pracovníkov, organizovaním obchodno-predajnej činnosti a ostatných úloh podľa plánu práce,
  • kontroluje odbyt dreva pre cudzích a vlastných odberateľov, čo do množstva i kvality, dohliada na včasnosť fakturácie a úhrady finančných prostriedkov.
 8. Výšku mesačnej odmeny podpredsedu a pokladníka stanovuje výbor spoločenstva.
 9. Člen výboru môže dostávať za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí valné zhromaždenie.
 10. Valné zhromaždenie určuje výšku odmeny člena výboru na:
  • 10,- eur za účasť na zasadnutí výboru,
  • 2,- eur za každú odpracovanú hodinu, ak je člen výboru poverený vykonávať ďalšiu činnosť.

 

 

VI.

Dozorná rada

 

Dozorná rada je kontrolný orgán Spoločenstva, riadi sa zákonom o pozemkových

Spoločenstvách, Zmluvou o založení a ostatnými právnymi predpismi.

Dozorná rada:

 • kontroluje všetku činnosť Spoločenstva, jeho orgánov a osôb,
 • prijíma, prerokúva a reaguje na podnety a sťažnosti členov Spoločenstva,
 • upozorňuje výbor na zistené nedostatky a navrhuje spôsob na ich odstránenie
 • predkladá zhromaždeniu správy o kontrolnej činnosti, predkladá výročnú správu zhromaždeniu
 • každý jej člen má právo zúčastniť sa rokovaniu výboru

 

  Dozorná rada má troch (3) členov

  Dozorná rada volí a odvoláva zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov

  predsedu dozornej rady.

  Dozornú radu zvoláva a vedie predseda dozornej rady.

 

 1. Členovia dozornej rady môžu dostávať za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí valné zhromaždenie.
 2. Valné zhromaždenie určuje výšku odmeny na:
  • 10,- Eur za účasť na zasadnutí dozornej rady,
  • 2,- eur za každú odpracovanú hodinu, ak je člen dozornej rady poverený vykonávať ďalšiu činnosť.

 

 

 

 

 

 

VII.

Zamestnanci spoločenstva

 

 1. Lesník:
  • je v pracovnoprávnom vzťahu k spoločenstvu,
  • je podriadený podpredsedovi spoločenstva,
  • vykonáva riadiacu, odbornú a ochrannú činnosť,
  • vykonáva dozor pri prácach v lese, vrátane odberu drevne hmoty,
  • vedie evidenciu všetkých prác v lesných porastoch a hospodárskych prostriedkov,
  • vykonáva Lesnú stráž, chráni lesné porasty pred poškodením, rozkrádaním či už zo strany členov spoločenstva, alebo iných osôb,
  • pri zistení osôb, ktoré sa podieľali na spôsobenej škode, túto vyčísľuje a s dokladmi predkladá výboru na rozhodnutie,
  • spolupracuje s odborným lesným dozorom, najmä pri obnove a ťažbe lesa v náväznosti na LHP,
  • odoberá práce prevedené živnostníkmi, alebo inými osobami v ťažbe a zbližovaní,
  • vedie evidenciu osôb zúčastňujúcich sa na prácach v pestovno-ťažobnej i v ostatnej činnosti,
  • spracúva a dáva písomné podklady do učtárne na ďalšie spracovanie.
 2. Účtovníčka:
  • je v pracovnoprávnom vzťahu k spoločenstvu,
  • nie je členom výboru,
  • do jej náplne práce spadá výkon účtovaných operácií a platieb,
  • vedie inventár a evidenciu majetku spoločenstva,
  • je hmotne zodpovedná za zverené materiálové a finančné prostriedky,
  • je poverená vedením písomnej agendy, archívu, celej dokumentácie, vedie evidenciu členov, žiadostí a sťažností,
  • je poverená písaním zápisnice zo zasadnutia výboru a valného zhromaždenia,
  • kontroluje úplnosť a správnosť všetkých účtovných prvotných dokladov, spracúva podklady pre poisťovne, daňový úrad a ďalšie inštitúcie.
 3. Výšku mesačnej mzdy lesníka a účtovníčky stanovuje výbor spoločenstva.

 

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenie

1) Stanovy sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so 

     Zmluvou.

 

 1. Na otázky Stanovami neupravené sa vzťahuje príslušné ustanovenia Zmluvy, Zákona o PS

      a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 1. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny všeobecne záväzného predpisu alebo Zmluvy niektoré ustanovenie Stanov stalo neplatným, alebo neúčinným, na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení to nemá vplyv. Výbor v takomto prípade vyhotoví dodatok k Stanovám.
 2. Zmluva o spoločenstve bola schválená valným zhromaždením dňa: 16.februára 2014.
 3. Stanovy boli schválené valným zhromaždením dňa: 16. februára 2014.

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia:

 

Anton Janík – predseda                                                 Jozef Straka- podpredseda


 
ÚvodÚvodná stránka