Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stanovy

 

Poľovnícke združenie CHLEBNICE

 

S T A N O V Y

Poľovníckeho združenia  CHLEBNICE

so sídlom v CHLEBNICIACH

 

Preambula
 1. Členovia poľovníckeho združenia CHLEBNICE so sídlom v Chlebniciach (ďalej len PZ) sa chcú dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov Slovenského poľovníckeho zväzu, stanov Slovenskej poľovníckej komory a stanov PZ  zúčastňovať a priamo podieľať na výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom a to predovšetkým v poľovnom revíri (ďalej len revír), ktorého je PZ riadnym užívateľom v zmysle zákona o poľovníctve. Každý člen a čakateľ PZ sa musí v PZ ale aj medzi nepoľovníckou verejnosťou usilovať o dobré meno PZ a poľovníctva ako celku. Svoje správanie podriadi tomu, aby dobré meno PZ a poľovníctva nepoškodil.

 

I. časť
§ 1
Názov a poslanie
 1. Poľovnícke združenie CHLEBNICE so sídlom v Chlebniciach (ďalej len PZ) je podľa § 80 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona.
 2. PZ je základnou organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý sa ako člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK) podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.
 3. PZ uznáva záväznosť Stanov SPZ, chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.
 4. PZ a jeho členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky. Propaguje poľovníctvo a ochranu prírody medzi verejnosťou, najmä mládežou. Vykonáva kultúrno–spoločenské, strelecké a iné aktivity, ktoré prispievajú k dobrej propagácii a zveľadeniu poľovníctva.
 5. Svoju činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.
 6. PZ má vlastnú právnu subjektivitu a koná vo svojom mene.
 7. IČO: 31937632

 

§ 2
Pôsobnosť a sídlo
 1. PZ vykonáva svoju činnosť v poľovnom revíri CHLEBNICE, poľovná oblasť  J VII Oravská Magura, lokalita Hlucháňa T 11, lokalita Holniaka H 6, uznanom Rozhodnutím bývalého Lesného úradu v Dolnom Kubíne pod číslom 429/1994-33-Hl. zo dňa 17.11.1994.

 

§ 3
Členstvo v PZ
 1. Členom PZ môže byť len člen SPZ s platným poľovným lístkom.
 2. Členov do PZ prijíma výročná členská schôdza PZ z radov čakateľov na návrh výboru PZ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov na základe písomnej žiadosti na členstvo v PZ až po uplynutí stanovenej čakateľskej praxe. O tom, kto z uchádzačov o členstvo v PZ bude zaradený do pozície čakateľa na členstvo v PZ, rozhodne na návrh výboru členská schôdza PZ. Dĺžka čakateľskej praxe je 1 rok. V PZ môže čakateľskú prax vykonávať maximálne 1 čakateľ.
 3. Čakateľ na členstvo je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z jeho predpokladaného budúceho  členstva v PZ, nemá však nárok na vydanie povolenky k individuálnemu lovu zveri. Čakateľ na členstvo je povinný plniť úlohy, ktoré mu uloží členská schôdza, výbor, prípadne poľovný hospodár. Plnenie týchto úloh nezakladá automatický nárok na vznik členstva v PZ.
 4. Členstvo v PZ nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť podpísaním stanov PZ po predchádzajúcom zaplatení členského podielu a vstupného príspevku. Termín úhrady poplatkov určí výbor PZ. V prípade neuhradenia poplatkov stanovenom termíne, uznesenie o prijatí stráca platnosť. Výšku členského podielu pri vstupe nových členov do PZ schvaľuje výročná členská schôdza. Členské podiely nie sú vlastníctvom PZ. Pri zániku členstva v PZ sa členské podiely, alebo ich zostatková hodnota vracajú ich členom, alebo dedičom..
 5. Počet členov PZ musí byť úmerný rozlohe poľovného revíru. Maximálny počet  členov PZ  je 30.
 6. Členstvo v PZ zaniká:
 1. smrťou člena,
 2. vystúpením člena. Vystúpenie treba oznámiť písomne výboru PZ,
 3. zánikom členstva v SPZ,
 4. vylúčením z PZ,
 5. zánikom PZ,
 6. nezaplatením riadnych alebo účelových členských príspevkov v stanovenej lehote. Dňom zániku je prvý pracovný deň po určenej lehote.
 7. právoplatným rozhodnutím o odňatí poľovného lístku.
 1. Členovi, ktorému členstvo v PZ zaniklo, sa vráti členský podiel 13,30 € alebo jeho zostatková hodnota. Výšku majetkového podielu členovi, ktorému členstvo v PZ zaniklo určí výbor PZ. Obidva podiely sú splatné až po schválení ročných        hospodárskych výsledkov a odrátaní pohľadávok, ktoré PZ voči členovi má.
 2. Pri zániku členstva v PZ nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku zaplateného za bežný rok.

 

§ 4
Práva a povinnosti členov PZ
 1. Člen PZ má právo:
 1. zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach PZ,
 2. voliť a byť volený do orgánov PZ, resp. vyšších orgánov SPZ,
 3. zúčastňovať sa na výkone práva poľovníctva a ostatnej činnosti PZ,
 4. podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom PZ, resp. vyšším orgánom SPZ.
 1. Člen PZ je povinný:
 1. zaplatiť členský podiel a členské  príspevky v čiastke a termíne stanovenom orgánmi PZ,
 2. podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom PZ,
 3. dodržiavať stanovy SPZ, stanovy PZ a ostatné interné predpisy PZ,
 4. plniť rozhodnutia orgánov PZ,
 5. nahradiť PZ škodu, za vznik ktorej zodpovedá.

 

§ 5
Orgány PZ

Orgánmi PZ sú:

 1. členská schôdza PZ,
 2. výbor PZ,
 3. kontrolór PZ.

 

§ 6
Členská schôdza PZ
 1. Členská schôdza PZ je najvyšším orgánom PZ. Schádza sa podľa potreby, najmenej 3 razy do roka.
 2. Členskú schôdzu PZ zvoláva výbor PZ podľa plánu práce schváleného členskou schôdzou alebo podľa aktuálnej potreby prostredníctvom písomnej pozvánky s uvedením navrhovaného programu aspoň 7 dní vopred. Výbor PZ  musí do 30 dní zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada aspoň  1/3 členov PZ, dozorná rada, vyššie orgány SPZ alebo orgán štátnej správy. V prípade, že do tejto lehoty schôdzu nezvolá, na základe oznámenia navrhovateľa schôdzu zvolá na  náklady PZ vyšší orgán SPZ.
 3. Členská schôdza PZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov  o všetkých závažných záležitostiach PZ, najmä:
 1. zmene stanov PZ,
 2. volí na päťročné funkčné obdobie predsedu PZ, poľovníckeho hospodára, ďalších členov výboru PZ do konkrétnych funkcií vo výbore PZ a kontrolóra PZ
 3. volí delegátov a náhradníkov na snem OkO SPZ podľa kľúča určeného radou OkO SPZ, 
 4. volí a odvoláva zástupcov PZ do rady OkO SPZ a ich náhradníkov, ak sa  rada OkO SPZ nevolí priamo na sneme OkO SPZ,
 5. volí a odvoláva zástupcu do konferencie OPK
 6. na základe návrhu výboru PZ rozhoduje o zaradení čakateľov na členstvo v PZ, o prijatí člena PZ  alebo jeho vylúčení v odvolacom konaní,
 7. o stanovení výšky členských podielov, riadnych alebo účelových členských príspevkov,
 8. o návrhu na ustanovenie poľovníckej stráže, resp. o návrhu na jeho odvolanie,
 9. o sťažnostiach alebo odvolaniach členov proti rozhodnutiam výboru PZ,
 10. o zrušení PZ; toto uznesenie musí bezodkladne oznámiť predstavenstvu OkO SPZ, vlastníkovi (užívateľovi poľovných pozemkov), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva,
 11. o schválení správy výboru PZ, o jeho činnosti a vykonaných opatreniach medzi členskými schôdzami PZ,
 12. o výpovedi alebo dohode o zrušení zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva,
 13. o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru PZ o uložení disciplinárneho opatrenia,
 14. o schválení správy výboru PZ o činnosti a výsledkoch hospodárenia PZ za uplynulý rok a správy dozornej rady PZ o kontrole činnosti a hospodárenia PZ,
 15. o použití výnosu hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,
 16. o schválení plánu činnosti PZ na kalendárny rok, prípadne dlhšie obdobie.
 1. Prvá členská schôdza v kalendárnom roku sa spravidla označuje ako výročná členská schôdza a do programu tejto schôdze musia byť zahrnuté tieto body:
 1. schválenie správy výboru PZ o činnosti a výsledkoch hospodárenia PZ za uplynulý rok, ako i správa kontrolóra PZ o kontrole činnosti a hospodárenia PZ,
 2. rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok
 3. schválenie plánu činnosti PZ na kalendárny rok, prípadne dlhšie časové obdobie,
 4. schválenie výšky členských podielov,
 5. schválenie uznesení výročnej členskej schôdze.
 1. Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov PZ je potrebný na platnosť rozhodnutia o:
 1. zmene stanov PZ,
 2. voľbe a odvolaní členov orgánov PZ,
 3. prijatí člena PZ a v odvolacom konaní o vylučovaní člena z PZ,
 4. zamietnutí odvolania proti disciplinárnemu rozhodnutiu vynesenému výborom PZ,
 5. určení členského podielu a členských príspevkov v PZ,
 6. úhrade straty a použití výsledkov hospodárenia PZ,
 7. o zániku PZ, výpovedi alebo dohode o zániku zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva,
 8. zlúčení s iným PZ.
 1. Člen, ktorý sa nezúčastní členskej schôdze je povinný sa o záveroch jej rokovania informovať u predsedu, alebo tajomníka PZ.

 

§ 7
Výbor PZ
 1. Výkonným orgánom PZ  je výbor PZ , ktorý :
 1. spravuje záležitosti PZ  v období medzi členskými schôdzami, zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzi PZ  a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom PZ,
 2. zodpovedá za dodržiavanie poľovníckej, hospodárskej, finančnej a organizačnej disciplíny PZ, 
 3. v disciplinárnom konaní ukladá členom PZ disciplinárne opatrenia
 4. predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi PZ,
 5. vyhodnocuje splnenie podmienok čakateľskej praxe a odporúča členskej schôdzi PZ  prijať čakateľov na členstvo v PZ.
 1. Výbor PZ sa skladá z predsedu, poľovníckeho hospodára, tajomníka, finančného hospodára a ďalších členov. Počet členov výboru PZ  určuje členská schôdza PZ. Vo výbore s menším počtom členov možno jednotlivé funkcie spojiť. Navzájom však nemožno spájať funkcie predsedu, tajomníka, poľovného hospodára a finančného hospodára. Poľovnícky hospodár môže funkciu vykonávať až po  schválení orgánom štátnej správy.
 2. Schôdze výboru zvoláva predseda PZ  alebo iný poverený člen výboru napr.  tajomník PZ aspoň 5 dní vopred, prostredníctvom sms správy, písomnej pozvánky  pričom pozýva i kontrolóra PZ, ktorý má pri rozhodovaní len poradný hlas.
 3. Predseda PZ musí najneskôr do 5 dní zvolať schôdzu výboru PZ, ak o to požiada aspoň 1/3 členov PZ, kontrolór, vyššie orgány SPZ alebo orgán štátnej správy. Ak do tejto lehoty schôdzu nezvolá, zvolá ju na základe podnetu navrhovateľa predseda OkO SPZ.

 

§ 8
Kontrolór PZ
 1. Kontrolór PZ je kontrolný orgán PZ nezávislý na výbore. Zodpovedá členskej schôdzi PZ, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a chýb.
 2. Kontrolór PZ kontroluje činnosť a hospodárenie PZ a jeho orgánov, najmä plnenie  plánu poľovníckeho a finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov, zapisovanie a odpisovanoie sa členov do knihy návštev poľovného revíru, dodržiavanie zákonnosti a uznesení členských schôdzí PZ a vyšších orgánov SPZ.
 3. Vo svojej činnosti sa riadi smernicami pre činnosť dozorných rád SPZ, metodickými pokynmi dozornej rady SPZ a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

§ 9
Štatutárne orgány
 1. Štatutárnym orgánom PZ je predseda a tajomník PZ. Každý z nich koná za PZ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu PZ pripojí svoj vlastnoručný podpis.

 

§ 10
Zápisnice z rokovaní orgánov
 1. Z rokovaní orgánov PZ a jeho výsledkoch sa robia stručné a výstižné zápisnice, ktoré sa archivujú. Zápisnice z rokovania členskej schôdze podpisuje tajomník PZ alebo iný poverený člen výboru PZ a dvaja overovatelia. Zápisnice z výboru PZ podpisuje predseda PZ alebo iný poverený člen výboru PZ. Zápisnice z rokovania členských schôdzí PZ a rovnopisy výborových schôdzí PZ sa zasielajú do 30 dní odo dňa rokovania na  OkO SPZ.

 

§ 11
Úlohy PZ

Základnou úlohou PZ je plánovitý chov, zušľachťovanie, ochrana a lov zveri v poľovnom revíri, jej hospodárne využitie a ochrana životného prostredia zveri. Pri plnení tejto úlohy PZ:

 1. vypracováva plány poľovníckeho hospodárenia na dobu zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva a ročné plány chovu, lovu a starostlivosti o zver a zabezpečuje dôsledné plnenie  schválených plánov,
 2. stará sa o udržiavanie normovaných kmeňových stavov zveri, o zlepšovanie starostlivosti o zdravotný stav a ochranu genofondu jednotlivých druhov zveri a jej životného  prostredia,
 3. robí opatrenia na zlepšenie úživnosti poľovného revíru, najmä získavanie krmív na prikrmovanie zveri a na obmedzovanie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych  a lesných kultúrach a škôd spôsobovaných na zveri,
 4. zabezpečuje potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov,
 5. buduje poľovnícke zariadenia (kŕmidlá, posedy, soľníky, sklady krmív, chodníky, poľovnícke chaty a pod.),
 6. spolupôsobí s ostatnými orgánmi a organizáciami na aktívnej ochrane prírody a životného prostredia.
 1. Zabezpečuje hospodárne využitie a fyzickú a právnu ochranu svojho i zvereného majetku s ktorým hospodári.
 2. Výchovne pôsobí na svojich členov, ich rodinných príslušníkov a stará sa o ich odborný rast.
 3. Pri plnení svojich úloh spolupracuje s vlastníkmi a užívateľmi  poľovných pozemkov.
 4. Propaguje poľovníctvo a ochranu prírody medzi verejnosťou, najmä mládežou, prípadne vykonáva iné činnosti, ktoré  prispievajú k zveľadeniu poľovníctva.

 

§ 12
Hospodárenie PZ
 1. PZ je ako základná organizačná jednotka SPZ s právnou subjektivitou. Hospodári podľa vlastného plánu hospodárenia schváleného členskou schôdzou. Rozpočet PZ nie je súčasťou  rozpočtu SPZ ani príslušných OkO SPZ.
 2. Majetok PZ tvoria:
 1. členské podiely,
 2. členské a účelové príspevky,
 3. výnosy z poľovníckeho hospodárenia,
 4. príjmy z inej činnosti,
 5. iné majetkové príjmy a hodnoty,
 6. ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 1. Členské podiely nie sú vo vlastníctve PZ, sú len zverenými prostriedkami členov, ktorými PZ môže disponovať len v prípade, že nemá k dispozícii iné finančné prostriedky a k ich použitiu dá súhlas členská schôdza PZ. Pri zániku členstva v PZ sa členské podiely alebo ich zostatková hodnota  vracajú členom alebo dedičom.
 2. PZ vytvára podmienky pre samofinancovanie. Pre hmotnú zainteresovanosť členov schvaľuje vlastné pravidlá v nadväznosti na všeobecne záväzné právne normy.
 3. PZ musí zo svojich zdrojov zabezpečiť:
 1. prostriedky na vyrovnanie nákladov spojených s platením nájomného, chovom poľovne upotrebiteľných psov, starostlivosťou o zver a poľovnícke zariadenia, úhradou daní  a poplatkov,
 2. prostriedky na tvorbu centrálne zriadených fondov za účelom zveľadenia poľovníctva a zabezpečenia činnosti SPZ a SPK

 

§ 13
Zánik PZ
 1. PZ zaniká:
 1. uznesením členskej schôdze schváleným viac ako polovicou hlasov všetkých členov PZ, v ktorom je vykonaním likvidácie majetku PZ poverený likvidátor alebo likvidačná komisia. Uznesenie o zániku PZ nadobudne platnosť a účinnosť dňom, kedy správu likvidátora (likvidačnej komisie) schváli členská schôdza PZ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov PZ, 
 2. rozhodnutím predstavenstva OkO SPZ, ak PZ neplní povinnosti vyplývajúce zo Stanov SPZ alebo stanov PZ, alebo vyvíja činnosť v rozpore s týmito stanovami. Proti rozhodnutiu predstavenstva OkO SPZ, ktoré vo veci vynesie prvostupňové rozhodnutie, môže PZ podať odvolanie na prezídium SPZ do 30 dní od jeho doručenia. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie vynesené v odvolacom konaní je konečné a ďalší opravný prostriedok sa proti nemu nepripúšťa. Likvidáciu majetku vykoná určený likvidátor (likvidačná komisia), správu o likvidácii majetku schvaľuje orgán, ktorý likvidáciu nariadil.
 3. rozhodnutím Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru podľa § 38 ods. 3 zákona.
 1. Likvidátor (likvidačná komisia):
 1. sústredí peňažné prostriedky PZ na jednom účte a najhospodárnejším spôsobom odpredá alebo inak zabezpečí ostatný nehnuteľný a hnuteľný majetok,
 2. z prípadného výťažku uhradí záväzky PZ, vráti členom PZ celé alebo zostatkové časti členských podielov,
 3. pri zániku PZ sa prípadný likvidačný prebytok rozdelí medzi členov podľa koeficientu získaného počtom členov a  násobkom ročnej dĺžky ich členstva v PZ,
 4. úradným spôsobom znehodnotí pečiatky PZ a zabezpečí uloženie spisového materiálu a písomností účtovnej povahy na OkO SPZ v súlade so skartačným poriadkom SPZ,
 5. správu o vykonaní likvidácie predloží orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril a OkO SPZ, prípadne ďalším  zainteresovaným orgánom.
 1. Pri vystúpení alebo vylúčení z organizačnej štruktúry SPZ nemajú PZ nárok na podiel z majetku OkO SPZ.

 

§ 14
Voľby do orgánov PZ
 1. Voľby do orgánov PZ sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. (Všeobecné, rovné a priame volebné právo s tajným hlasovaním garantuje Ústava SR v čl. 30, ods. 3).
 2. Členská schôdza volí členov výboru jednotlivo do konkrétnych funkcii.
 3. Za poľovníckeho hospodára môže byť volený člen PZ, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení
 4. Funkčné obdobie výboru a kontrolóra je päťročné. Začína a končí sa v roku, kedy sa koná snem SPZ. V prípade mimoriadneho snemu SPZ sa funkčné obdobie výboru a DR PZ končí v roku, v ktorom sa mimoriadny snem uskutoční. Ak sa voľby výboru a DR PZ uskutočnia v priebehu funkčného obdobia ústredia SPZ, mandát zvolených funkcionárov trvá len do roku, v ktorom sa uskutoční snem SPZ.
 5. Voľby do orgánov PZ riadi volebná komisia schválená nadpolovičnou väčšinou všetkých členov PZ
 6. Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát na funkciu predsedu, poľovníckeho hospodára a člena výboru PZ.
 7. Členovia volebnej komisie si zvolia svojho predsedu a zapisovateľa volebnej komisie, ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom volieb výboru a kontrolóra PZ

 

§ 15
Záverečné ustanovenia
 1. Stanovy PZ CHLEBNICE  boli schválené v súlade so Stanovami SPZ § 4, ods. 18 členskou schôdzou PZ dňa 19.09.2015 a nasledujúcim dňom nadobudli aj účinnosť.
 2. Schválením týchto Stanov strácajú platnosť Stanovy schválené v roku 2010 a Prevádzkový poriadok schválený VČS v roku 2004.

 

§ 16
Podpísanie Stanov PZ CHLEBNICE
 1. Podľa § 3, odsek 4, týchto stanov PZ CHLEBNICE,  svojím podpisom vyjadrujem súhlas s ich obsahom v tomto znení a zaväzujem sa, že budem usmerňovať svoje konanie a správanie pri výkone práva poľovníctva v súlade s ich obsahom.

 

V Chlebniciach 19.09.2015

 

II. časť
Prevádzkový p o r i a d o k

(PZ sa okrem svojich Stanov schválených nadpolovičnou väčšinou všetkých členov riadi ešte aj svojím prevádzkovým poriadkom. Prevádzkový poriadok upravuje napr. podmienky vydania povolenky pre poľovníckeho hosťa, rozdeľovanie diviny, odmeňovanie členom, rozdelenie a prideľovanie povoleniek, bodový systém, chov psov a pod....)

 

Prevádzkový poriadok PZ schvaľuje členská schôdza PZ nadpolovičnou väčšinou všetkých členov!!! 


 
ÚvodÚvodná stránka