Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Systém nakladania s komunálnym odpadom v obci Chlebnice

Systém nakladania s komunálnym odpadom v obci Chlebnice

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov

1)     Komunálny odpad

Na území obce Chlebnice sú držitelia komunálneho odpadu povinní zbierať a umiestňovať ho, po vytriedení podľa jednotlivých druhov odpadov, do zberných nádob - 110 litrových popolníc umiestnených pri rodinných domov a 1100 litrových kontajnerov umiestnených pri bytových domoch, podnikateľských prevádzkach alebo na vyhradených miestach na území obce.
Intervalový systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu (piatok v párnom týždni) zabezpečuje na území obce zmluvne oprávnená firma Technické služby s.r.o., Dolný Kubín.

2)     Papier a lepenka

Zber sa realizuje prostredníctvom miestnej základnej školy a zvozom od rodinných domov. Zber, prepravu a zneškodňovanie zabezpečuje zmluvne oprávnená firma Ľupčianka, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

3)     Plasty

Zbiera sa do 1100 litrových kontajnerov na plasty (žlté), umiestnených na vyhradených miestach na území obce. Odvoz plastov (streda v párnom týždni) zabezpečuje zmluvne oprávnená firma Ľupčianka, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

4)     Sklo

Zbiera sa do 1100 litrových kontajnerov na sklo (zelené), umiestnených na vyhradených miestach na území obce. Odvoz skla 1x mesačne zabezpečuje zmluvne oprávnená firma Ľupčianka, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

5)     Kovy

Kovy sa zbierajú do veľkoobjemového kontajnera na zber kovov, umiestneného na vyhradenom mieste na území obce.

 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov

Na území obce sa zabezpečuje zber a preprava týchto nebezpečných odpadov:

  • opotrebované batérie a akumulátory,
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
  • žiarivky,
  • odpad obsahujúci ortuť,
  • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok,
  • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky.

Zber elektroodpadu sa realizuje zvozom od rodinných domov, minimálne 2x za rok. O zbere nebezpečných odpadov obec informuje držiteľov odpadov v obci obvyklým spôsobom - prostredníctvom miestneho rozhlasu. Prepravu a zneškodňovanie nebezpečných odpadov zabezpečuje zmluvne oprávnená firma Peter Bolek EKORAY, Námestovo.

 

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemového odpadu

Objemný odpad je komunálny odpad alebo stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer zlikvidovať v zberných nádobách (110 litrové popolnice resp. 1100 litrové kontajnery), alebo keď ich množstvo presahuje objem, ktoré je možné zbernými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu- intervalu vývozu.
Objemný odpad obyvatelia umiestňujú na zbernom mieste určenom obcou – do veľkoobjemových kontajnerov na zber objemného odpadu, ktoré sú umiestnené pri vrátnici v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva.
Prepravu zabezpečuje miestny podnikateľ – Tomáš Furjel, Chlebnice. Zhodnocovanie a zneškodňovanie objemového odpadu zabezpečuje na území obce firma, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu - Technické služby, s.r.o., Dolný Kubín.

 

Systém zhodnocovania a zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov môžu držitelia týchto odpadov zhodnocovať:

  • kompostovaním vo vlastných alebo užívaných priestoroch,
  • uložením na obcou určenom zbernom mieste resp. obecnom kompostovisku,
  • odovzdaním na vlastné náklady, oprávnenej firme na zhodnotenie.

 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania drobných stavebných odpadov

Na území obce sa pre pôvodcov drobných stavebných odpadov z bežných udržiavacích prác na stavbách, zabezpečovaných fyzickou osobou, uplatňuje intervalový systém zberu. Prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov zabezpečujú na území obce zmluvne oprávnená firma. O zbere drobných stavebných odpadov a o umiestnení veľkoobjemových kontajnerov obec informuje držiteľov odpadov v obci obvyklým spôsobom (oznamom na úradnej tabuli, alebo prostredníctvom miestneho rozhlasu).


 
ÚvodÚvodná stránka