Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice č. 3/2012 (doplnené)
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN 2012-3 Dane a poplatky - doplnene 3.pdf (402.2 kB) (402.2 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice č. 3/2015 (doplnené)
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení, zriadených na území obce Chlebnice.
 VZN 2015-3  skola dotacie - doplnene.pdf (298.2 kB) (298.2 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice číslo 3/2017
 VZN 2017-3  zmena VZN 3-2012.pdf (262.3 kB) (262.3 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice číslo 2/2017
 VZN 2017-2  umiestnovanie volebnych plagatov.pdf (209.3 kB) (209.3 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chlebnice číslo 1/2017
 VZN 2017-1  zmena VZN 7-2011.pdf (197.7 kB) (197.7 kB)

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chlebnice
 VZN 2016-1  Nakladanie s odpadmi.pdf (489.5 kB) (489.5 kB)

VZN č. 2/2015
o podmienkach držania psov na území obce Chlebnice
 VZN 2015-2  Podmienky držania psov.pdf (34.3 kB) (34.3 kB)

VZN č. 1/2015
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu a na stravovanie v školskej jedálni
 VZN 2015-1  Škola - rodičia príspevky.pdf (40.3 kB) (40.3 kB)

VZN č. 2/2014
Školský obvod
 VZN 2014-2 Školský obvod.pdf (33.1 kB) (33.1 kB)

VZN č. 1/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody.
 VZN 2014-1-1 Zásobovanie vodou.pdf (40.9 kB) (40.9 kB)

VZN č. 1/2014 prílohy
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody.
 VZN 2014-1-2 prílohy Zásobovanie vodou.pdf (46.6 kB) (46.6 kB)

VZN 8/2011
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Chlebnice.
 VZN 8-2011.pdf (92.3 kB) (92.3 kB)

VZN 7/2011 doplnené
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice
 VZN 2011-7 doplnene Zasady hospodarenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice.pdf (287.5 kB) (287.5 kB)

VZN 4/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 VZN 4-2011.pdf (71 kB) (71 kB)

VZN 3/2008
O záväzných častiach Územného plánu obce Chlebnice, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach č.12/ 2008 zo dňa 11.08. 2008.
 VZN 3.doc (237.5 kB) (237.5 kB)

VZN 1/2008
o rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chlebnice
 VZN-soc.výpomoc.doc (97 kB) (97 kB)

VZN dodatok č.1/2010
k VZN č.1/2008 o rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chlebnice
 VZN dodatok 1-2010.doc (24 kB) (24 kB)

ÚvodÚvodná stránka