Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Chlebnice

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Chlebniciach

je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie

 

DOC047.jpg

 


 

Zápis detí do MŠVytlačiť
 

Základná škola s materskou školou Chlebnice, Chlebnice 134

 

 

ZÁPIS DETÍ

do materskej školy


ZŠ s MŠ v Chlebniciach oznamuje, že zápis detí do MŠ na škol. rok 2019/20 sa uskutoční od 30.04.-31.05.2019 a to formou žiadosti, ktorú si vyžiadate v materskej škole. Podmienky prijímania detí do MŠ budú zverejnené v materskej škole.

 

         M.Furjelová zást. MŠ                               Mgr. Mária Kantárová riad. ZŠ s MŠ

 

Zápis  a prijatie dieťaťa do MŠ

 

     Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. K vyplnenej žiadosti prikladá rodič potvrdenie o zdravotnom stave od praktického lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Prijatie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje za porušovanie ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. Lekár je povinný sa vyjadriť či  dieťa bolo očkované alebo nebolo očkované, t.j., musí byť písomné vyjadrenie áno alebo nie. Žiadosť musí byť podpísaná zákonným zástupcom.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

      Zápis detí do materskej školy sa uskutoční v termíne od 30. apríla – 31. mája. Miesto a čas podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka na budove materskej školy v termíne od 15. februára do 15. marca. Spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

   

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, 

- dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

- dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Ostatné podmienky:

- prijímajú sa prednostne deti staršie, t.j. 4-ročné a následne 3-ročné /rozhoduje rok, mesiac a  deň    narodenia v prípade rovnakého dátumu narodenia, rozhoduje dátum podania žiadosti/,

- deti po dovŕšení 2 rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne    a iné potrebné podmienky.

 

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona  č. 245/2008 Z. z).

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do predškolského  zariadenia počas škol. roka oznámi riaditeľ rodičovi najneskôr do 30. júna.

Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu roka.                       

       

 

   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  podávajú :

                                                                                                               

 

  • nové deti, ktoré ešte nenavštevovali materskú školu

 

  • deti, ktoré boli prijaté do materskej školy počas prerušenia iného dieťaťa

 

  • deti, ktoré budú mať v škol. roku 2019/2020 odloženú školskú dochádzku rodičia oznámia MŠ, že si „rezervujú „ miesto pre svoje dieťa

 

Deti, ktoré majú rozhodnutie o prijatí do materskej školy, nové žiadosti nepodávajú - automaticky sú prijaté do materskej školy až po vstup do základnej školy

 

- nezabúdať na úplné vyplnenie žiadosti!!!

 

 

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka