Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zásady odmeňovania poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva v Chlebniciach

 

§ 1
Úvodné  ustanovenia

 1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach (ďalej len „zásady“) upravujú odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
 3. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva dlhodobo plne uvoľnených zo zamestnania na výkon funkcie poslanca, ktorým patrí v súlade s osobitným predpisom so zákonom o obecnom zriadení namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce.

 

§ 2
Odmeňovanie  poslancov

 1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena:

a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva  40,00 €  za jedno zasadnutie
b) za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva  20,00 €  za jedno zasadnutie

 1. Odmena je poslancom poskytovaná predovšetkým vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie.
 2. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu a nákladov spojených s funkciou odmena vo výške   170,- €  za mesiac, vyplácaný štvrťročne.
 3. Poslancovi patrí za výkon osobitných úloh odmena vo výške  6,00 € za 1 hodinu.

(Činnosť v prospech obce iná, ako je účasť na zasadnutiach orgánov obce a obecného zastupiteľstva, ktorá ale súvisí s výkonom funkcie poslanca).

 1. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu.
 2. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín, ako aj iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s plnením jeho funkcie.
 3. Odmeny poslancom sú vyplácané polročne prostredníctvom Obecného úradu v Chlebniciach.
 4. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny.

 

§ 3
Záverečné  ustanovenia

 1. Zásady odmeňovania poslancov boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Chlebniciach dňa 13. decembra 2018  uznesením č. 2.7
 2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 13. decembra 2018.
 3. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné vykonať iba na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach.
 4. Dňom účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Chlebniciach sa zrušujú Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Chlebniciach, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom  dňa 11. decembra 2014 uznesením č. 1.6.

 

V Chlebniciach, dňa 13.12.2018.

                                                                                                   Ing. Anton Staš
                                                                                                       starosta obce

 

 

výpis z uznesenia 4-11 OZ zo dňa 21.3.2019

Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach:

 • schvaľuje zmeny v § 2 ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Chlebniciach nasledovne:

“Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu a nákladov spojených s funkciou odmena vo výške   250,- €  za mesiac, vyplácaný štvrťročne.“


 
ÚvodÚvodná stránka